Kamehameha Canoe Club Chants

E Kaupé Aku Nó i ka Hoe a Kó Mai

E kaupé aku nó i ka hoe a kó mai

E ká i ka hoe, hoe

E ká i ka hoe, hoe

E ká aku, e ká mai

E hoe aku, e hoe mai

I ka lanakila

I ka lanakilaE Ala É Kahiki É

E ala é Kahiki é, e ala é Kahiki é

E hume (i) ka malo a 'ai (i) ka 'ai

E hopu ka lima I ka hoe a hoea